Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszewie informuje, iż od dnia 01.03.2022 roku rozpoczyna się rekrutacja do:

  • klasy I
  • oddziału przedszkolnego.

Wnioski i inne potrzebne dokumenty są do pobrania u dyrektora szkoły, w oddziale przedszkolnym lub ze strony internetowej szkoły(poniżej). Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać drogą pocztową lub mailową, na adres: spboguszewo@gmail.com

 

 

Podstawowa rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się raz w roku:

  1. Rodzice składają „Kartę zgłoszenia dziecka/ucznia” od 01.03.2022 do dnia 30.03.2022r. (podczas rekrutacji uzupełniającej: 24.06-05.08.2021)
  2. O przyjęciu dziecka spoza obwodu, do Szkoły Podstawowej w Boguszewie decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły, uwzględniając zasady określone w niniejszym regulaminie oraz w Statucie Szkoły, przyjmuje dzieci w miarę istniejących miejsc, działająca w terminie od 01.04.2021 do 07.04.2021 r. (podczas rekrutacji uzupełniającej od 09.08- 17.08.2021)
  3. Listy dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego ogłaszane będą 09.04.2021 ( rekrutacja uzupełniająca: 19.08.2021).
  4. Rodzice dzieci przyjętych potwierdzają do dnia 15.04.2022 lub w rekrutacji dodatkowej do dnia 08.2022 pisemnym oświadczeniem wolę przyjęcia dziecka.(załącznik nr 4).
  5. Szkoła podaje do publicznej wiadomości nazwiska i imiona dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego do 20.04.2022 lub w przypadku rekrutacji dodatkowej do 27.08.2022 r.

Załączniki do pobrania: