Informacja o opłatach za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

 

Przy wyrabianiu duplikatu świadectwa

szkolnego lub legitymacji szkolnej – prosimy o wpłacanie kwot:

– duplikat świadectwa szkolnego – 26,00 zł

– duplikat legitymacji szkolnej – 9,00 zł

na konto  Szkoły Podstawowej w Boguszewie

nr konta Bank Spółdzielczy w Brodnicy nr konta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Na podstawie dowodu wpłaty będzie wystawiony duplikat dokumentu.

 

Podstawa prawna:

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2008 r. (Dz.U 67 poz. 412) zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności § 19 ust. 3:

Za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu (tj. 26 zł).

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu (tj 9 zł).

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z 2007 r.)

 

 

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego i pobierania opłat  za te czynności w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszewie

 

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych, i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonanie tych czynności (§ 19, ust. 3 w Dz. U. z 2005 r., Nr 58, poz. 504 z późn. zm. – w tym zmiana ogłoszona w Dz. U. z 2008 r., Nr 67, poz. 412) oraz w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.):

za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i odpisu zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 26 zł,

za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości 9 zł.

I. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej

1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.

Załącznik nr 1 do pobrania w sekretariacie szkoły.

Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne

(nazwisko i imię, data urodzenia) oraz dowód opłaty.

2. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej do poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 zł.

3. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.

 

II. Zasady wydawania duplikatów karty rowerowej

1. W przypadku utraty oryginału karty rowerowej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem (podaniem) o wydanie duplikatu karty rowerowej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.

Załącznik nr 2 do pobrania w sekretariacie szkoły.

2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie (nazwisko i imię, data urodzenia).

3. Za wydanie duplikatu karty rowerowej nie pobiera się opłaty.

4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.

 

III. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych

1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:

– rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły/klasy),

– roku ukończenia szkoły/klasy.

Załącznik nr 3 do pobrania w sekretariacie szkoły.

2. Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty na konto szkoły.

3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł.

4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni. Jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w szkole.

5. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa.

6. Duplikat zawiera:

– wyraz „Duplikat” – na pierwszej stronie u góry,

– dane zgodne z dokumentacją pedagogiczną,

– pod tekstem należy dodać wyrazy „oryginał podpisali” i wymienić nazwiska osób, które oryginał podpisały lub stwierdzić nieczytelność podpisów,

– datę wystawienia duplikatu,

– podpis dyrektora szkoły,

– pieczęć urzędową.

7. Jeżeli szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu, wydaje się zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe.

8. W tym przypadku odtworzenie oryginału świadectwa może nastąpić na podstawie odrębnych przepisów, w drodze postępowania sądowego.

9. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem lub wysyłany jest pod wskazany we wniosku adres listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

10. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

 

IV. Sposób zapłaty

Powyższe opłaty należy wnosić na konto  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszewie .

 

Załączniki do pobrania: