ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z POSIŁKÓW

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOGUSZEWIE

Postanowienia ogólne

§1

Zasady niniejsze określają:

1) organizację spożywania posiłków na stołówce szkolnej,

2) wnoszenie opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków w Szkole Podstawowej w Boguszewie, zwanej dalej Szkołą.

§2

1. Odpowiedzialność z tytułu zorganizowania oraz nadzoru w zakresie, o którym mowa w § 1 ponosi  dyrektor Szkoły.

 

Organizacja spożywania posiłków na stołówce szkolnej

§3

1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez Szkołę Podstawową w Grucie.

2. Z posiłków w stołówce szkolnej mogą korzystać uczniowie oraz pracownicy Szkoły.

3. W stołówce szkolnej oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły wywieszany jest tygodniowy

jadłospis.

§4

1. Posiłki przygotowane w kuchni szkolnej wydawane są osobom stołującym się w godzinach od 11.25 do 12.15, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Posiłki przygotowane w kuchni szkolnej wydawane są uczniom wg harmonogramu:

1) godzina 11.25 -11.40 – uczniowie kl. I – VII

2) godzina 12.00 – 12.20 – uczniowie oddziału przedszkolnego,

3. W sytuacjach wyjątkowych uczniowie mogą zjeść obiad poza wyznaczonymi godzinami.

§5

1. Obiad wydają uczniom wyznaczeni pracownicy obsługi.

2. Przed okienkiem wydawczym uczniów obowiązuje kolejka w jednym szeregu.

3. Nadzór nad uczniami spożywającymi posiłek sprawuje nauczyciel dyżurny.

§6

1. Posiłki wydawane są uczniom na podstawie listy sporządzanej przez wyznaczonego pracownika szkoły.

2. Lista, o której mowa w ust. 1 zawiera imienny wykaz uczniów sporządzony w oparciu

o dokonane wpłaty, z uwzględnieniem zgłoszonych rezygnacji z posiłków uczniów.

 

 

 

§7

1. Osoby stołujące się mają obowiązek zachowywać się kulturalnie na stołówce szkolnej.

2. Zabrania się wnoszenia do stołówki szkolnej okryć wierzchnich i plecaków.

3. Podczas wydawania posiłków zabrania się przebywania w stołówce szkolnej osobom nieuprawnionym, w tym również rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia. I

4. Za szkody spowodowane swoim umyślnym zachowaniem w stołówce szkolnej

odpowiada dyscyplinarnie uczeń, a finansowo jego rodzice lub prawni opiekunowie.

Zasady wnoszenia opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków

§8

1. Rodzic lub prawny opiekun ucznia składa u dyrektora szkoły na początku roku szkolnego

zgłoszenie ucznia do korzystania z posiłków.

Wzór załącznik nr 2

2. Rodzic lub prawny opiekun ucznia, który dokona wpłaty za posiłki bez złożenia zgłoszenie ucznia do korzystania z posiłków, niezwłocznie wypełnia zgłoszenie ucznia dokorzystania z posiłków.

3. Rodzic lub prawny opiekun ucznia w przypadku zaprzestania korzystania przez ucznia z posiłku składa u dyrektora rezygnację ucznia z korzystania z posiłków.

Wzór rezygnacji stanowi załącznik nr 3.

§9

1. Warunkiem korzystania przez ucznia z posiłków jest wniesienie opłaty za posiłki, bądź wskazanie odrębnym pismem przez GOPS w Grucie.

2. Opłatę za korzystanie przez uczniów z posiłków stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej i ilości dni żywienia w danym miesiącu.

3. Wysokość opłat za korzystanie z posiłków podaje się w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej Szkoły oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły.

§ 10

1. Opłatę za korzystanie przez uczniów z posiłków wnosi się w okresach miesięcznych

z góry, do 10 dnia  miesiąca korzystania ucznia z posiłków.

2. Opłaty za korzystanie przez uczniów z posiłków wpłaca się do osoby wskazanej przez dyrektora szkoły.

3. Za datę wpłaty za korzystanie przez uczniów z posiłków uznaje się dzień wpływu środków do Szkoły.

7. W przypadku wpłaty po terminie określonym w ust. 1 – 3 uczeń może korzystać z posiłku

od następnego dnia po dniu wpływu środków.

 

§11

1. Rezygnację ucznia z posiłku z powodu:

1) choroby – zgłasza osobiście lub telefonicznie rodzic lub prawny opiekun ucznia

dyrektorowi nie później niż w dniu nieobecności do godz. 8.00.

2) przyczyn znanych wcześniej rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia – zgłasza

osobiście lub telefonicznie rodzic lub prawny opiekun ucznia dyrektorowi nie później

niż 1 dzień przed planowaną rezygnacją,

3) wyjść zbiorowych, np. wycieczki lub innych wyjść organizowanych przez Szkołę –

zgłasza wychowawca klasy lub opiekun wycieczki nie później niż 2 dni przed

planowaną rezygnacją.

2. Koszt posiłku w przypadku zgłoszonej rezygnacji ucznia z posiłku w terminie, o którym

mowa w ust. 1 odlicza się od opłaty za następny miesiąc.

Postanowienia końcowe

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami mają zastosowanie postanowienia

ustawy o systemie oświaty.

2. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszymi zasadami, a wynikłe z działalności Szkoły,

regulowane są na bieżąco przez dyrektora Szkoły.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor Szkoły może wyrazić pisemną zgodę

na zwolnienie w całości lub części z obowiązku stosowania niniejszych zasad, pod warunkiem zgodności postępowania z obowiązującymi przepisami prawa.