1. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r.
  w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne
  zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów
  należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym   rozporzadzenie
 2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego w zakresie nauczania języka mniejszości narodowej 2017 – Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa, _
 3. Zasady organizacji nauki języka mniejszości narodowych 2017/2018zasady-organizacji-nauki-uczniow-nalezacych-do-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-w-roku-szkolnym
 4. Program nauczania dla klasy II i III 2017/2018  jmniemiecki_kl_1_3
 5. Kryteria oceniania z przedmiotu – nauka języka mniejszości narodowej dla edukacji wczesnoszkolnej 2017/2018Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.
 6. Program nauczania dla klasy IV 2017/2018Zmodyfikowany program nauczania_j.niem.mn._II etap edukacji – nowa podstawa
 7. Program nauczania klasa V i VI 2017/2018DeutschIstTrendy – stara podstawa programowa
 8. Kryteria oceniania z przedmiotu – nauka języka mniejszości narodowej dla II etapu edukacyjnego 2017/2018kryteria oceniania II etap edukacyjny

Załączniki do pobrania: