Drodzy Rodzice i Uczniowie!

W związku z sukcesywnym rozluźnianiem dyscypliny pandemicznej i stopniowym uruchamianiem szkół informuję o głównych kierunkach zmian. Na dole pod artykułem znajdują się wytyczne MEN w tej sprawie. jakie uzgodnienia zapadną w naszej szkole, szerzej poinformuję o tym w piątek po zestawieniu ankiet skierowanych do Państwa. Miło mi, że uznajecie Państwo przyjęty przez nas system zdalnego nauczania jako skuteczny, jednak dostosowując się do nakazów Ministerstwa Edukacji Narodowej pewne zajęcia uruchamiamy. Poniżej harmonogram planowanych zmian. Uruchomienie zajęć uzależnione jednak jest od:

  • zapotrzebowania na daną formę
  • zgody rodziców na wysłanie dziecka
  • możliwości zapewnienia przez szkołę odpowiedniej higieny i warunków zgodnych z przepisami.

Informujemy jednocześnie, że zorganizowany będzie dowóz dzieci na wybrane zajęcia, jednak po oświadczeniu rodziców, iż z takich form będzie korzystać. Większość informacji już pozyskaliśmy, jednak nie wszyscy się wypowiedzieli, stąd prośba, aby jak najszybciej poinformować nas o Państwa decyzji. Głownie dotyczy to oddziału przedszkolnego i klas I-III.

W razie pytań proszę o tel. 6060200926 lub wiadomość email poprzez dziennik elektroniczny lub spboguszewo@gmail.com.

od 18 maja

Dopuszczalna jest też realizacja zajęć:

  • rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

dla dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zorganizowanie tych zajęć nie jest obligatoryjne. Jeżeli dyrektor chce je jednak zrealizować, wówczas musi to uzgodnić z organem prowadzącym i uzyskać zgodę rodziców poszczególnych dzieci.

od 25 maja

Od tego dnia w szkołach prowadzone będą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Jednocześnie możliwe będzie zorganizowanie zajęć dydaktycznych dla klas I-III:

  • w ramach dotychczasowego kształcenia na odległość,
  • stacjonarnie

Decyzję w tym względzie, a także w zakresie szczegółowego sposobu sprawowania opieki mają podejmować dyrektorzy szkół uwzględniając:

  • warunki epidemiczne panujące na terenie gminy, w której szkoła się znajduje,
  • możliwość spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Rodzice nie muszą wyrazić zgody na posłanie uczniów do szkoły, pomimo iż podjęta zostanie decyzja o uruchomieniu zajęć dydaktycznych.

Także od tego dnia możliwe będzie uruchomienie oddziału przedszkolnego.

od 25 maja

Wprowadzona zostanie też możliwość skorzystania przez uczniów z konsultacji na terenie szkoły:

  • indywidualnych,
  • w małych grupach.

Konsultacje będą dobrowolne dla uczniów. Wymiar konsultacji ma być uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły.

Otwarte także biblioteki szkolne.

od 1 czerwca Konsultacje dla uczniów klas IV-VII